INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów oraz kontrahentów


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka: PROFIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilskiej nr 34, 03-228 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000075433, numer NIP: 1250020263, numer REGON: 010376542, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, kontakt mailowy pod adresem: odo@profix.com.pl.
  W przypadku portali społecznościowych (np. Facebook) może dojść do współadmininistrowania danych osobowych z właścicielem portalu społecznościowego.

 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO tj.:
   a) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w zakresie jakim jest Pan/Pani stroną tej umowy):
    i) w celu realizowania: - zawartej umowy z Administratorem (w tym w zakresie: wystawienia listu przewozowego, wysyłania faktury za towar, kontaktu informacyjnego o przesyłce), - zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług elektronicznych i świadczeniem tych usług elektronicznych, w związku z korzystaniem ze strony internetowej Administratora (jako użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany) lub sklepu internetowego (jako użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany) lub innych usług wymagających autoryzacji poprzez utworzenie profilu użytkownika lub usługi wymagającej uprzedniej subskrypcji tj. newsletteru, przy czym przetwarzanie na ww. podstawie może dotyczyć także realizacji obsługi procesu reklamacyjnego,
    ii) w celu podejmowanie czynności na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy,

   b) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków, w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne, w tym:
    i) w zakresie realizacji obowiązków podatkowych,
    ii) w zakresie realizacji obowiązków rachunkowych,
    iii) zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy,
    iv) w zakresie realizacji procesu reklamacji,

   c) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie polegającego na:
    i) marketingu towarów i usług, w tym także spersonalizowanego, w tym na portalach społecznościowych,
    ii) ochronie osób lub mienia Administratora, w tym w celach monitoringu mienia Administratora,
    iii) ustaleniu, dochodzeniu, roszczeń,
    iv) kontakcie z Administratorem, za pomocy różnych form łączności,
    v) realizacji przez Administratora umów z Kontrahentami,
    vi) przeprowadzeniu audytów, kontroli jakości, w zakresie poprawy jakości świadczonych usług, oceny rzetelności działań pracowników, współpracowników Administratora,
    vii) obsłudze postępowań reklamacyjnych, w zakresie poprawy jakości świadczonych usług, oceny rzetelności działań pracowników, współpracowników Administratora, oceny podstaw reklamacji,
    viii) użytkowaniu plików cookies w celu świadczenia usług elektronicznych (strona internetowa) o najwyższym standardzie, należytego zabezpieczania strony internetowej lub usługi poprawy wydajności strony i jej funkcjonalności, w tym wprowadzanie ułatwień dla Pana/Pani jako użytkownika strony internetowej w tym w zakresie logowania, ustawień,
    ix) konfigurowaniu, zarządzaniu kontem użytkownika,
    x) realizowaniu i wykonaniu umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą, mocodawcą, współpracownikiem,
    xi) tworzeniu anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć Administratorowi, w jaki sposób Pan / Pani korzysta ze strony internetowej.

   d) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pana / Pani zgody tj.:
    i) w celu przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych Administratora lub Klientów współpracujących z Administratorem, w tym za pośrednictwem newslettera, mailingu dedykowanego, w tym dostosowanych do Pana/Pani indywidualnych potrzeb i preferencji (także na stronie internetowej),
    ii) w celu informowania Pana/Pani o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem Administratora lub jego personelu,
    iii) w celu uczestnictwa przez Pana/Panią w akcjach promocyjnych,
    iv) w celu uczestnictwa przez Pana/Panią w programach lojalnościowych,
    vi) w celu uczestnictwa przez Pana/Panią w konkursach,
    vii) w celu reklamy przez Administratora jego usług i towarów, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
    viii) w celu badania rynku przez Administratora,
    ix) w celu zbadania Pana/ Pani zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.

 3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze lub do zrealizowania celu przetwarzania. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, w tym działających w ramach Grupy spółek, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. dostawcom usług pocztowych, dostawcą usług telekomunikacyjnych, dostawcą usług pocztowych, kurierom, bankom, dostawcom usług finansowych (w tym operatorom obsługującym karty płatnicze), ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub innym podmiotem działającym w ramach Grupy spółek, właściwym Organom, dodatkowo dane osobowe podane w trakcie wystawiania publicznej opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich Użytkowników strony internetowej (osoby odwiedzające stronę internetową).

 4. Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
   a) w przypadku, jeśli Użytkownik nie zarejestrowała się na Stronie Internetowej lub do Usługi, w tym nie składał zgłoszenia skorzystania z Usługi, nie składał Reklamacji, lub nie podejmował kontaktu w inny sposób przetwarzane są lub mogą być:
    - Dane Osobowe Zwykłe tj.: numer IP, dane urządzenia, dane przeglądarki, dane cookies, oznaczenie identyfikacyjne zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacja o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   b) w przypadku, jeśli Użytkownik zarejestrował się na Stronie Internetowej lub do Usługi, w tym składał zgłoszenia skorzystania z Usługi, składał Reklamację, lub podejmował kontakt w inny sposób, są lub mogą być dodatkowo przetwarzane:
    - Dane Osobowe Zwykłe tj.: Imię, Nazwisko, Adres i Miejsce Zamieszkania, Adres do korespondencji, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy, adres elektroniczny Usługobiorcy, numer telefonu, Numer NIP, Numer PESEL, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, adresy elektroniczne usługobiorcy.
   c) w przypadku gdy Użytkownik dokonuje zamówienia (niezależnie od tego czy jest Użytkownikiem Zarejestrowanym czy nie), są lub mogą być dodatkowo przetwarzane następujące dane osobowe: numer faktury, dane charakterystyczne dla zamówienia (przedmiot, kwota należności, kwota podatku, data zamówienia, data dostawy, data wysyłki towaru, sposób dostawy, koszt dostawy, numer kontaktowy), numer NIP, numer PESEL, typ i numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, cvv.

 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
   i) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres: - podejmowania działań przed zawarciem umowy, - trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy, w tym przez czas świadczonych na Pana/Pani rzecz usług drogą elektroniczną, do czasu wyrejestrowania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym usługi newslettera, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń,
   ii) pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
   iii) pkt 3 c) będą przechowywane przez okres:
    - trwania i wykonywania zawartej umowy, w tym umowy o świadczenie usług elektronicznych, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń, lub do dnia wniesienia sprzeciwu,
    - korzystania przez Pana/Panią z usług świadczonych drogą elektroniczną, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu,
    - marketingu towarów i usług Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia usunięcia subskrypcji na portalu społecznościowym lub wniesienia sprzeciwu,
    - niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu,
    - niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń, lub do dnia wniesienia sprzeciwu,
    - niezbędny z punktu widzenia celu, w jakim nastąpił Pana/Pani kontakt z Administratorem, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń lub dnia wniesienia sprzeciwu,
    - przeprowadzanych audytów, kontroli, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,
    - działania plików cookies tj. do czasu ich usunięcia, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń lub dnia wniesienia sprzeciwu,
    - wykonania umowy z Kontrahentami, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń,
    - obsługi postępowań reklamacyjnych, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu,
    - konfigurowania, zarządzania kontem użytkownika, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu.
   iv) pkt 3 d) przechowywane będą przez okres:
    - przesyłania Panu / Pani przez Administratora treści informacyjnych, handlowych lub marketingowych, w tym za pośrednictwem newslettera, strony internetowej, bądź do czasu wycofania zgody,
    - informowania przez Administratora o usługach, produktach, wydarzeniach z udziałem Administratora lub jego personelu, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
    - uczestnictwa Pana / Pani w akcjach promocyjnych, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
    - uczestnictwa Pana / Pani w programach lojalnościowych, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
    - uczestnictwa przez Pana / Panią w konkursach przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
    - reklamy przez Administratora jego usług i towarów, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
    - badania rynku przez Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody,
    - zbadania Pana/ Pani zachowań i preferencji, przy czym nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie, za pośrednictwem adresu e-mail.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo można zrealizować osobiście, korespondencyjnie, za pośrednictwem e-maila, lub telefonicznie.

 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie, za pośrednictwem adresu e-mail.

 9. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 10. Podanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w:
   a) w pkt 3 a) jest dobrowolne lecz jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji umowy, w tym umowy o świadczenie usług elektronicznych (jeżeli jest Pan/Pani jej stroną), a nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy lub skorzystanie z usług,
   b) w pkt 3 c) jest dobrowolne:
    - ale jeśli jest Pan / Pani stroną umowy to jest wymogiem umownym i jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani umowy, a nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację zawartej umowy i korzystanie z usługi,
    - przy czym w zakresie reklamacji podanie danych jest wymogiem umownym lub ustawowym, a brak podania danych uniemożliwii rozpoznanie reklamacji,
    - przy czym w zakresie plików cookies podanie danych jest warunkiem umowny, ale nie podanie danych nie uniemożliwi realizację umowy i korzystanie z usług, choć może ograniczyć ich funkcjonalność,
    - przy czym w zakresie przetwarzania w celu kontaktu z Administratorem podanie danych osobowych kontaktowych jest warunkiem podjęcia kontaktu z Administratorem, a brak podania danych uniemożliwi Pana / Pani kontakt z Administratorem,
    - przy czym w zakresie marketingu towarów i usług Administratora przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem zawarcia umowy, a nie podanie danych uniemożliwi informowanie Pana / Pani o usługach i produktach administratora,
   c) w pkt 3 b) jest dobrowolne lecz jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub realizacji innych obowiązków prawnych Administratora,
   d) w pkt 3 d) jest dobrowolne i nie wymogiem ustawowym lub umownym i nie jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych w tym zakresie.

 11. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe mogą być jednak profilowane w zakresie świadczenia usług elektronicznych tj. personalizacji zawartości strony internetowej.e-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2019