Załącznik nr 3 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług na stronach Profix


Szczegółowy Regulamin Usługi Newslettera


§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Szczegółowy Regulamin Usługi Newslettera (Dalej: „Szczegółowy Regulamin Newsletter”) stanowi załącznik numer 3 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (dalej: Ogólny Regulamin) na stronach Profix, którego pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/orsup.html. Pojęcia użyte w niniejszym Szczegółowym Regulaminie Newslettera, a nie zdefiniowane w słowniczku definicji określonym w § 1 ust. 5 niniejszego Szczegółowego Regulaminu Newslettera w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to w Ogólnym Regulaminie lub w jego załącznikach, a gdyby w Ogólnym Regulaminie lub w jego załącznikach nie przewidziano odpowiedniej definicji, należy w pierwszej kolejności odwołać się do znaczenia przyjętego w przepisach obowiązującego prawa, a następnie do znaczenia zwyczajowego.

 2. Niniejszy Szczegółowy Regulamin Newslettera obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, aż do odwołania. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Szczegółowym Regulaminie Newslettera zastosowanie mają postanowienia Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług, Ogólnej Polityki Prywatności, Polityki Cookies. Treść znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.

 3. Przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował postanowienia niniejszego Szczegółowego Regulaminu Newslettera, Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług, Ogólnej Polityki Prywatności, Ogólnej Polityki Cookies jeżeli rozpoczął z niego korzystanie. W tym zakresie stosuje się postanowienia § 1 ust. 2 Ogólnego Regulaminu.

 4. Szczegółowe dane Profix wraz z listą prowadzonej Strony Internetowej przez Profix stanowi załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu dostępnego na stronie: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.

 5. Przyjmuje się że na użytek niniejszej Polityki Prywatności:
   a) Newsletter oznacza usługę, której cechą jest wysyłanie, w tym w sposób zautomatyzowany, informacji w postaci elektronicznego listu tj. za pomocą poczty elektronicznej do subskrybentów, przy czym informacja ta może zawierać: informacje o nowych usługach, w tym informacje marketingowe, informacje o nowych treściach, artykułach, poradach,
   b) Subskrypcja oznacza zapisanie się do korzystania z usługi Newslettera,
   c) Formularz oznacza udostępniony przez Profix. elektroniczny wniosek, który wymaga wpisania przez Użytkownika następujących informacji: imię, adres e-mail.


§2. Postanowienia Szczegółowe


 1. Profix zapewnia, że Użytkownik może skorzystać z usługi Newslettera bez żadnych opłat. Użytkownik może skorzystać z kilku Newsletterów świadczonych przez Profix.

 2. Profix wskazuje, iż do skorzystania z usługi Newslettera niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail tj. konta poczty elektronicznej, przy czym rodzaj tego konta oraz usługodawca pozostają bez znaczenia dla działania usługi Newslettera.

 3. Świadczenie Usług konkretnego Newslettera rozpoczyna się z chwilą zamówienia przez Użytkownika poprzez udostępniony przez Profix formularz usługi Newslettera tj. podania wszystkich wymaganych danych, w tym adresu e-mail, zapoznania się z Klauzulą Informacyjną, Ogólnym Regulaminem, Ogólną Polityką Prywatności, Ogólną Polityką Cookies, Szczegółowym Regulaminem Newsletter, wysłania żądania zapisu poprzez przycisk funkcyjny „Zapisz się”, „Zapisuje się”, „Subskrybuje”, „Subskrybuj” lub innego o podobnym znaczeniu, oraz aktywacji Usługi Newslettera poprzez tj. autoryzację wysłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail linku dokonywaną poprzez kliknięcie udostępnionego linku.

 4. Profix wskazuje, iż udostępniony link zawiera również opcje wypisania się z Newslettera, dostępną w każdym czasie. Użytkownik może zapisać mail lub go zarchiwizować.

 5. Brak wykonania autoryzacji uniemożliwia skorzystanie z usługi Newslettera, przy czym udostępniony link ma swoją ważność tj. 72 godziny od chwili dostarczenia na skrzynkę e-mail, po upływie których nie istnieje możliwość autoryzacji za pomocą udostępnionego linku, przy czym Użytkownik ma prawo ponownie zamówić Usługę w sposób określony w ust. 3.

 6. Profix wskazuje, iż zakończenie korzystania z usługi Newslettera następuje poprzez użycie udostępnionego linku o nazwie „Cofam zgodę, wpisuje się!”. Stosowny link znajduje się w mailu autoryzującym o którym mowa w ust. 3 i 4 oraz w treści każdej wiadomości mail otrzymanej w ramach usługi Newslettera. Zakończenie korzystania z usług Newslettera jest możliwe w każdym czasie bezpłatnie. W przypadku korzystania z kilku Newsletterów Użytkownik musi wypisać się z osobna z każdego subskrybowanego Newslettera, z zastrzeżeniem ust. 8.

 7. Użytkownik może zwrócić się o wypisanie się z konkretnego lub wszystkich Newsletterów drogą elektroniczną na adres e-mail któregokolwiek z podmiotów z Profix. Użytkownik może skorzystać z możliwości wysłania listu poleconego lub złożenia osobistego żądania w siedzibie Profix. Możliwy jest również kontakt telefoniczny. Lista wraz z danymi adresowymi, danymi kontaktowymi stanowi załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu, dostępny pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.

 8. Profix wskazuje, iż w związku z świadczeniem usługi Newslettera przetwarzane są Dane Osobowe Użytkownika, a Profix, którego dane są wskazane w załączniku numer 4 do Ogólnego Regulaminu i znajduje się na stronie internetowej o adresie: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html, jest Administratorem Danych Osobowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do skorzystania z usługi Newslettera.

 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika i podmiotu pełniącego funkcję Administratora Danych Osobowych znajdują się w załączniku numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html oraz w załączniku numer 5 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Klauzuli Informacyjnej, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z5.html.

 10. Profix świadcząc usługę Newslettera może korzystać z plików cookies lub podobnych technologii. Szczegółowe informacje dotyczące cookies lub podobnych technologii, stosowanych cookies i podobnych technologii znajdują się w załączniku numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html. oraz w załączniku numer 2 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Cookies, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z2.html.

 11. Sposób przebiegu postępowania reklamacyjnego określony jest w Ogólnym Regulaminie (link) tj. w § 6.: Udzielanie Informacji i postępowanie reklamacyjne, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/orsup.html.


§3. Postanowienia Końcowe

 1. Profix podkreśla, iż świadczenie usługi Newslettera dokonywane jest na podstawie zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a Profix umowy, której treść wysyłana jest Użytkownikowi w postaci niniejszego Szczegółowego Regulaminu Newslettera.

 2. Umowa zawierana jest pomiędzy Użytkownikiem, a Profix na czas nieokreślony.

 3. Profix podkreśla, iż Użytkownikowi, iż przysługuje prawo do odstąpienia od ww. umowy w terminie 14 dni kalendarzowych poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Profix. Użytkownik może skorzystać również z możliwości wysłania listu poleconego lub złożenia osobistego żądania w siedzibie Profix. Użytkownik może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu stanowiącego załącznik numer 6 do Ogólnego Regulaminu, dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z6.html. W związku z powyższym Użytkownik otrzyma pierwszego newslettera po upływie ww. czasu. W przypadku jeśli wolą Użytkownika jest otrzymanie pierwszego newslettera wcześniej musi on złożyć wyraźne oświadczenie o rezygnacji z prawa do odstąpienia ze względu na wykonanie przez Profix usługi przed upływem terminu do odstąpienia. Oświadczenie można złożyć na adres e-mail: profixtools@profix.com.pl lub klikając odpowiedni przycisk w mailu aktywującym usługę Newslettera.

 4. Profix oświadcza, że przysługuje jej prawo do zakończenia świadczenia usługi Newslettera. W takim wypadku Profix poinformuje Użytkownika na 28 dni wcześniej przed zakończeniem świadczenia Usługi.

 5. Profix wskazuje, iż Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w związku z usługą Newslettera na zasadach określonych w § 2 ust. 12 niniejszego Szczegółowego Regulaminu Newslettera.

 6. Profix oświadcza, że w przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Profix, a Użytkownikiem, w tym będącym konsumentem istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporu. W tym zakresie stosuje się postanowienia § 7 Ogólnego Regulaminu, dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/orsup.html.

 7. Profix wskazuje, iż wszelkie materiały dotyczące Newslettera stanowią własność intelektualną Profix, która podlega ochronie prawnoautorskiej oraz ochronie na podstawie przepisów dotyczących własności przemysłowej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do używania Newslettera w inny sposób niż zapoznawanie się z jego treścią, chyba że posiada pisemną zgodę Profix na inny sposób wykorzystywania Newslettera. W szczególności Użytkownik nie ma prawa do rozpowszechniania Newslettera, jego rozprowadzania, modyfikowania, zamieszczania na innych Stronach Internetowych.

 8. Zasady odpowiedzialności Profix w związku z świadczoną usługą uregulowane są w § 8 Ogólnego Regulaminu, dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/orsup.html.e-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2019