Załącznik nr 2 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług na stronach Profix


Polityka Cookies i inne technologie


§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Ogólna Polityka Cookies (Dalej: „Polityka Cookies”) stanowi załącznik numer 2 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (Dalej: Ogólny Regulamin) Profix, którego pełna i aktualna treść znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z2.html. Pojęcia użyte w niniejszej Ogólnej Polityce Cookies należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to Ogólnym Regulaminie lub Szczegółowym Regulaminie, a gdyby w Ogólnym Regulaminie lub Szczegółowym Regulaminie nie przewidziano odpowiedniej definicji, należy w pierwszej kolejności odwołać się do załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityka Prywatności, a gdyby i tam nie zdefiniowano terminu należy zastosować znaczenie przyjęte w przepisach obowiązującego prawa, a następnie znaczenie zwyczajowe. Niniejsza Polityka Cookies konkretyzuje ogólne postanowienia załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityka Prywatności, dotyczące cookies stosowanych na Stronie Internetowej prowadzonej przez Profix.

 2. Niniejsza Polityka Cookies obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, aż do odwołania.

 3. Przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował postanowienia niniejszej Polityki Cookies jeżeli rozpoczął korzystanie z usług świadczonych w ramach Strony Internetowej przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w formie pisemnej. Postanowienia § 1 ust. 3 Ogólnej Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio.

 4. Szczegółowa lista podmiotów Profix oraz określenie Strony Internetowej stanowi załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu, dostępny pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.


§2. Postanowienia Szczegółowe dot. Cookies

 1. Na Stronie Internetowej prowadzonej przez Profix stosowane są pliki cookies:
   a) stałe o typie:
    - Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność,
    - Preferencje, Funkcjonalność, Obsługa,
    - Reklama, Marketing,
    - Autoryzacja, Uwierzytelnienie,
    - Bezpieczeństwo, Poufność,
    - Analiza, Statystyka,
   b) sesyjne o typie:
    - Utrwalenie Informacji.

 2. Ww. typy stałych plików cookies stosowane są w celu: prawidłowego działania Strony Internetowej, optymalizacji jego działania, tworzenia analiz i statystyk w celu poprawy działania Strony Internetowej i zawartości merytorycznej, w tym w szczególności rozwoju Strony Internetowej, a także poprawy komfortu pracy Użytkownika, w tym zapewnienia mu możliwości korzystania tylko z ulubionych treści i w określony przystępny dla niego sposób, w tym braku konieczności ciągłego logowania do Strony Internetowej.

 3. Ww. typ sesyjnych plików cookies służą zapobieganiu sytuacji wyświetlania Użytkownikowi tych samych powiadomień w ramach sesji tj. korzystania z Strony Internetowej.

 4. Profix korzysta także z cookies zewnętrznych tj. m.in. Google Analitycs w celach statystycznych i analitycznych.

 5. Profix oświadcza, że podczas korzystania z cookies dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 6. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Profix zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony Internetowej. Szczegółowe zasady zarządzania przez użytkownika cookies określone zostały w § 5 niniejszej Ogólnej Polityki Cookies, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z2.html.


§3. Postanowienia Szczegółowe dot. innych technologii

 1. Profix w chwili obecnej nie stosują na Stronie Internetowej innych technologii.


§4. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo zarządzać ustawieniami dotyczącymi plików cookies i innych technologii. Zmiana ustawień następuje z poziomu przeglądarki internetowej.

 2. Profix pragnie podkreślić, iż domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na użyciu w urządzeniu końcowym użytkownika cookies i innych podobnych technologii.

 3. Użytkownik w każdym czasie może zmienić te ustawienia, a także wykasować zapisane już pliki cookies lub innych podobnych technologii. Wykasowanie plików cookies może dotyczyć pojedynczych cookies jak i wszystkich cookies, ewentualnie niektórych kategorii cookies (stałe, sesyjne, zewnętrzne).

 4. Zasady zmiany ustawień plików cookies i plików podobnych, a także ich usuwania określają instrukcje


§5. Postanowienia Końcowe

 1. Użytkownik ma prawo uzyskać pomoc od Profix w zakresie stosowania cookies i innych podobnych technologii. Pomoc obejmuje udzielenie informacji ogólnych, jak i w sprawie konfiguracji przeglądarki.

 2. W celu skorzystania z pomocy Użytkownik może skorzystać z numeru kontaktowego tj.: +48 22 785 96 01 czynnego od 8:00 do godziny 16:00, ewentualnie ze skrzynki mail: profixtools@profix.com.pl .

 3. Profix zastrzega sobie prawo przyjęcia specjalnych zasad dotyczących cookies lub innych technologii dla konkretnej Strony Internetowej lub Usługi. W takim wypadku zostanie umieszczona dodatkowa informacja na takiej Stronie Internetowej, a także w Szczegółowym Regulaminie.e-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2019