Załącznik nr 1 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług na stronach Profix


Ogólna Polityka Prywatności


§1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Ogólna Polityka Prywatności (Dalej: „Ogólna Polityka Prywatności”) stanowi załącznik numer 1 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług (dalej: Ogólnego Regulaminu) określającego zasady świadczenia Usług na każdej Stronie Internetowej prowadzonej przez Profix lub w ramach Usług świadczonych przez Profix, przy czym pełna i aktualna treść Ogólnego Regulaminu znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/orsup.html Pojęcia użyte w niniejszej Ogólnej Polityce Prywatności, a nie zdefiniowane w słowniczku definicji określonym w § 1 ust. 5 niniejszej Ogólnej Polityki należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to w Szczegółowym Regulaminu lub Ogólnym Regulaminie, a gdyby w Szczegółowym Regulaminie lub Ogólnym Regulaminie nie przewidziano odpowiedniej definicji, należy w pierwszej kolejności odwołać się do znaczenia przyjętego w przepisach obowiązującego prawa, a następnie do znaczenia zwyczajowego.

 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, aż do odwołania.

 3. Przyjmuje się, że Każdy kto dokonał rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej wskazanej w § 1 ust 6 Ogólnego Regulaminu lub Usługi zapoznał się z treścią i zaakceptował postanowienia niniejszej Ogólnej Polityki Prywatności, przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w drodze zawierania odrębnego oświadczenia, w tym w formie pisemnej. Użytkownik Strony Internetowej lub Usługi ma jednak prawo zwróci się do Usługodawcy celem przesłania mu pełnej treści zapisów na podstawie, których korzysta z Strony Internetowej lub Usługi, w tym udzielenia wyjaśnień co do interpretacji postanowień Ogólnej Polityki Prywatności w tym wyjaśnienia relacji pomiędzy jej zapisami, a postanowieniami innych regulaminów stosowanych przez Usługodawcę. Zarazem każda osoba, która chce rozpocząć korzystanie ze Strony Internetowej i uważa, że świadczenie Usług powinno odbywać się na innych warunkach niż opisanych w niniejszym Ogólnej Polityce Prywatności powinna skontaktować się z Profix i ustalić czy jest to możliwe, a jeśli nie jest (a osoba ta nie nie zgadza się na aktualne brzmienie warunków) to nie powinna korzystać ze Strony Internetowej lub Usługi. Do realizacji ww. uprawnień przewidzianych w zdaniach poprzedzających zastosowanie mają postanowienia § 6 Ogólnego Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie sposobów zwracania się do Profix o udzielenie wyjaśnień.

 4. Szczegółowe dane Profix wraz z listą Stron Internetowych prowadzonych przez Profix lub świadczonych Usług stanowi załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.

 5. Przyjmuje się że na użytek niniejszej Polityki Prywatności:
  a) Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  b) RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1),
  c) Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
  d) System Informatyczny oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu Przetwarzania Danych Osobowych,
  e) Administrator Danych Osobowych oznacza organ, instytucja, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydująca o celach i środkach Przetwarzania Danych Osobowych, spełniająca warunki dla uznania za „Administratora” zgodnie z przepisami RODO, przy czym Administratorem jest Profix prowadzący daną Stronę Internetową,
  f) Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  g) Telekomunikacyjne urządzenie końcowe oznacza urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci,
  h) Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania,
  i) Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie,
  j) Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania,
  k) Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
  l) Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
  m) Organ nadzorczy oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO,
  n) Organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy oznacza organ nadzorczy, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ponieważ:
  - administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego;
  - przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim tego organu nadzorczego; lub
  - wniesiono do niego skargę.§2. Postanowienia Szczegółowe

 1. Profix zapewnia, że w swojej działalności kieruje się zawsze tym by prawo do prywatności, prawo do ochrony danych osobowych, a także inne prawa były w pełni, i w zgodzie z przepisami prawa krajowego, jak i porządkiem prawnym Unii Europejskiej, normami prawa międzynarodowego, respektowane i stosowane, w szczególności Profix szanuje prawo Użytkowników do wyboru treści, informacji które chcą przekazać, pozostawić, lub w inny sposób udostępnić Usługodawcy.

 2. Mając powyższe na uwadze Profix ustala, że niniejsza Ogólna Polityka Prywatności zawiera informację dotyczącą:
  a) Stosowania Cookies lub technologii podobnych,
  b) Podstawowych informacji w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych, stanowiące uzupełnienie Ogólnej Klauzuli Informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a która stanowi załącznik numer 5 do Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem http://regulaminy.profix.com.pl/z5.html,
  c) Sposobach zabezpieczenia pozyskiwanych informacji,
  d) Kwestii możliwości publikacji przez Zarejestrowanych Użytkowników komentarzy oraz prawa Profix do wykorzystania tych komentarzy, w tym celów i zasad na jakich dojdzie do wykorzystywania.§3. Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Profix informuję, iż przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników jest:
  a)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
  b)  ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) (dalej: ustawa o.ś.u.d.e).

 2. Profix w celu świadczenia Usług może powierzać przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników.

 3. Profix podkreśla, iż decyduje o celach i sposobach przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Strony Internetowej. Profix oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników. Szczegółowe dane Profix wraz z wykazem świadczonych Stron Internetowych, Usług stanowi załącznik numer 4 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług i znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.

 4. Ogólna Kluauzla Informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych stanowi załącznik numer 5 do Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem http://regulaminy.profix.com.pl/z5.html.

 5. Profix przetwarza Dane Osobowe Użytkowników tj.:
  a) w przypadku, jeśli Użytkownik nie zarejestrowała się na Stronie Internetowej lub do Usługi, w tym nie składał zgłoszenia skorzystania z Usługi, nie składał Reklamacji, lub nie podejmował kontaktu w inny sposób przetwarzane są lub mogą być:
    - Dane Osobowe Zwykłe tj.: numer IP, dane urządzenia, dane przeglądarki, dane cookies, oznaczenie identyfikacyjne zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, informacja o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacja o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b) w przypadku, jeśli Użytkownik zarejestrował się na Stronie Internetowej lub do Usługi, w tym składał zgłoszenia skorzystania z Usługi, składał Reklamację, lub podejmował kontakt w inny sposób, są lub mogą być dodatkowo przetwarzane:
   - Dane Osobowe Zwykłe tj.: Imię, Nazwisko, Adres i Miejsce Zamieszkania, Adres do korespondencji, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy, adres elektroniczny Usługobiorcy, numer telefonu, Numer NIP, Numer PESEL, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy, adresy elektroniczne usługobiorcy.
  c) w przypadku gdy Użytkownik dokonuje zamówienia (niezależnie od tego czy jest Użytkownikiem Zarejestrowanym czy nie), są lub mogą być dodatkowo przetwarzane następujące dane osobowe: numer faktury, dane charakterystyczne dla zamówienia (przedmiot, kwota należności, kwota podatku, data zamówienia, data dostawy, data wysyłki towaru, sposób dostawy, koszt dostawy, numer kontaktowy)

 6. W przypadku stosowania formularzy Usługodawca wyróżnii i oznaczy te spośród danych, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do świadczenia Usługi.

 7. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia

 8. Użytkownik powinien w szczególności pamiętać, iż jeśli dokonał zakupu towaru to może otrzymać od wiadomości e-mail dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny.

 9. Użytkownik musi być świadomy tego, iż dane osobowe podane w trakcie wystawiania opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Osoba oceniająca dany produkt w sklepie ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się wybranym przez siebie pseudonimem. Użytkownik musi być świadomy tego, iż dane osobowe podane w trakcie wystawiania opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Osoba oceniająca dany produkt w sklepie ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się wybranym przez siebie pseudonimem.

 10. Profix zapewnia, iż przetwarzanie danych osobowych na każdej ze Stronie Internetowej jest dokonywane przy poszanowaniu zasady minimalizacji, a więc Dane Osobowe przetwarzane są tylko wtedy i tylko w takim zakresie jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony Internetowej.

 11. Profix przyjmuje standardowe Klauzule Informacyjne przedstawiane Użytkownikowi podczas korzystania z konkretnych funkcjonalności i Usług w ramach Strony Internetowej.§4. Stosowanie Cookies i innych Technologii

 1. Strony Internetowa prowadzona przez Profix korzysta z tzw. plików cookies.

 2. Profix zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom pełne informacje dotyczące wykorzystywanych technologii, w tym cookies.

 3. Profix podkreśla, że Cookies to dane w postaci plików, często tekstowych. Strona Internetowa wysyła te pliki do przeglądarki Użytkownika. Pliki te zostają zapisane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik łączy się ze Stroną Internetową przeglądarka Użytkownika przekazuje ww. pliki do Strony Internetowej (serwera). Pliki cookies mogą łączyć się z daną Stroną Internetową gdy przeglądasz inne strony internetowe.

 4. Profix wskazuje, iż pliki cookies mogą mieć różne zastosowanie. W głównej mierze stosowane są do utrwalania poprzez zapamiętanie danych w tym tych zakodowanych w postaci ciągu znaków. Jednym z celów stosowania plików cookies jest doprowadzenie do zachowania lub utrzymania sesji po logowaniu tj. by możliwe było np. automatyczne logowanie do konta Użytkownika na Stronie Internetowej. Dzięki plikom cookies Użytkownik nie potrzebuje przy ponownym użyciu Strony Internetowej wprowadzać tych samych danych.

 5. Profix pragnie podkreślić, iż istnieją różne rodzaje plików Cookies. Ze względu na okres istnienia tych plików w urządzeniu końcowym Użytkownika można wyróżnić Cookies stałe i sesyjne. Pierwsze z nich przechowywane są przez z góry określony w instrukcji pliku okres, przy czym nie dłużej niż do czasu gdy Użytkownik je trwale usunie z przeglądarki. Drugie mają charakter plików tymczasowych. Na urządzeniu końcowym Użytkownika będą więc przechowywane wyłącznie do czasu tzw. opuszczenia Strony Internetowej, wylogowania, zakończenia korzystania z usługi, zamknięcia przeglądarki.

 6. Profix nadmienia, że ze względu na pochodzenie cookies można wyróżnić cookies własne oraz cookies zewnętrzne. Pierwsze pochodzą ze Strony Internetowej, który przeglądasz lub z której korzystasz. Cookies zewnętrzne natomiast pochodzić z innych źródeł niż od podmiotów prowadzących ww. Strony Internetowe. Najczęściej to dane pochodzące od zewnętrznych reklamodawców tj. z ich serwerów.

 7. Profix wskazuje, że Cookies można podzielić również ze względu na zastosowanie. „Cookies Działanie, Optymalizacja, Wydajność, Efektywność” służą do prawidłowego działania strony internetowej, serwisu internetowego, pod względem technicznym, a także zapewniania jego sprawnego działania, jakości funkcjonowania. „Cookies Preferencje, Funkcjonalność, Obsługa” służą do dostosowania technicznych aspektów tj. ogólnego wyglądu i układu Strony Internetowej, jak i szczegółowych ustawień, jak np. wielkość czcionki, kolor czcionki, krój, tło, jak również aspektów treściowych – wybór ulubionych merytorycznych informacji. „Cookies Bezpieczeństwo, Poufność” służą do zabezpieczenia działania Strony Internetowej, w tym zapewnienia braku ingerencji w proces autoryzacji. „Cookies Reklama, Marketing” służą dopasowywaniu reklam do produktów i treści wyszukiwanych przez Użytkownika. „Cookies Autoryzacja, Uwierzytelnienie” służą do weryfikacji Użytkownika, w tym zapewnienia trwania sesji. „Cookies Analiza, Statystyka” służą do analizy ruchu na Stronach Internetowych, użycia Stron Internetowych, w tym ich popularności

 8. Profix pragnie podkreślić, iż podczas korzystania z cookies dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 9. Profix podkreśla, iż następujące rodzaje informacji mogą znaleźć się w plikach cookies: nazwa domeny, czas przechowywania na urządzeniu końcowym, unikalna nazwa, rodzaj przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, numer IP, unikalny identyfikator urządzenia końcowego Użytkownika, czas odwiedzin, dane o lokalizacji, ustawienia językowe, dane o IP.

 10. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z cookies, przy czym Profix zastrzega, iż pomimo dołożenia najwyższej staranności w pewnych wypadkach brak korzystania z cookies może prowadzić do zmniejszonej funkcjonalności Strony Internetowe.

 11. Profix zastrzega, iż może korzystać także z innych niż cookies technologii o podobnym charakterze takiej jak np. Pixel tag, Web Beacon, LocalStorage, LSO.

 12. Profix przyjmuje ogólne lub szczegółowe zasady korzystania na każdej Stronie Internetowej prowadzonej przez Profix z plików cookies lub podobnych technologii. Ogólne regulacje będą zawarte w Ogólnej Polityce Cookies, a w wypadku gdyby niezbędne było przyjęcie rozwiązań specjalnych lub odrębnych dla danej Strony Internetowej będą one zawarte w Szczegółowej dla tej Strony Internetowej Polityce Cookies.

 13. Ogólna Polityka Cookies stanowi załącznik numer 2 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług dostępny pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z2.html i zawiera skonkretyzowanie postanowień Ogólnej Polityki Prywatności w zakresie stosowanych przez Profix cookies lub innych podobnych stosowanych technologii. W dokumencie tym w szczególności wskazano parametry i rodzaje stosowanych cookies oraz cel w jakim są stosowane. Dodatkowo w Ogólnej Polityce Cookies zawarto szczegółowe zasady zarządzania przez Użytkownika ustawieniami cookies.§5. Inne Narzędzia

 1. Profix korzysta również z analizy logów dostępowych, które zawierają informację dotyczącą aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej, w tym przetwarza w tym zakresie adres IP. Celem zbierania logów jest monitorowanie sprawności działania Strony Internetowej, analizy ruchu, monitorowania utrzymania zabezpieczeń, analizy komunikacji i pracy serwera.§6. Stosowane Zabezpieczenia

 1. Profix wskazuje, że może stosować następujące sposoby zabezpieczenia Danych Osobowych: bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), pseudonimizację, szyfrowanie danych, mechanizm kopii zapasowej, rejestr zdarzeń, kontrolę dostępu, analiza logów.§7. Prawa do komentarzy Użytkowników

 1. Profix wskazuje, że każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do oceny produktów lub usług Profix poprzez dokonywanie komentarzy.
  Komentarze:
  a) mogą doczytać produktu Profix lub usługi Profix lub sklepu internetowego Profix, a ich treść powinna być ograniczona rzeczową potrzebą wypowiedzi w ww. zakresie,
  b) nie mogą być obraźliwe, zawierać wulgaryzmów lub innych niestosownych wyrażeń i zwrotów, lub odsyłać do takich treści,
  c) nie mogą zawierać lub odsyłać do treści zakazanych przez przepisy obowiązującego prawa,
  d) nie mogą naruszać praw innych osób, w tym dóbr osobistych, czy praw własności intelektualnej,
  e) nie mogą zachęcać do wyrządzenia komuś szkody.
  W przypadku stwierdzenia przez Profix, iż komentarz nie spełnia ww. wymagań Profix zastrzega prawo do usunięcia tego komentarza.

 2. Użytkownik będzie publikował wyłącznie takie komentarze, które nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż publikując komentarz oświadcza zarazem, iż przysługują mu prawa autorskie - o ile komentarz ten można uznać za utwór.

 3. Profix wskazuje, że Użytkownik w zakresie. ww. komentarzy udziela Profix niewyłącznej i bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, na całym świecie, publikowanych przez niego treści, w tym komentarzy, przy czym pola eksploatacji wskazane zostały w ust. 3.

 4. Licencja, o której mowa w ust. 2 ma charakter zbywalny oraz obejmuje prawo do udzielania przez Profix sublicencji.

 5. Użytkownik udziela Profix bezpłatnej zgody na wykonywanie praw zależnych.

 6. Pola eksploatacji obejmują:
  a) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 7. Profix wskazuje, iż wszystkie komentarze zamieszczone przez Użytkowników pod produktami lub będące oceną sklepu mogą zostać wykorzystane w oryginalnej bądź skróconej formie do promocji sklepu lub znajdujących się w nim produktów. Profix zapewnia, że komentarze, o których mowa powyżej, nigdy nie będą przedstawiać pełnego imienia lub nazwiska Użytkownika lub jego pseudonimu, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę.§8. Postanowienia Końcowe

 1. Profix wskazuje, że każda Strona Internetowa prowadzona przez Profix może zawierać odniesienie do innych stron internetowych nie prowadzonych przez podmioty z Profix.

 2. Profix oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ww. inne strony internetowe, w tym w szczególności za stosowane tam sposoby i cele przetwarzania danych osobowych, spełnienie obowiązku informacyjnego, stosowane technologie, w tym pliki cookies lub pliki podobne, wdrożone zabezpieczenia itp. W szczególności Profix ostrzega, iż przed skorzystaniem z wspomnianych innych stron internetowych powinien zweryfikować ich wiarygodność oraz zapoznać się z zasadami świadczenia Usług elektronicznych oraz politykami prywatności, cookies itp.

 3. Zmiana niniejszej Ogólnej Polityki Prywatności następuje na zasadach określonych w Ogólnym Regulaminie.


e-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2019