Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną


§1. Postanowienia Ogólne

 1. Profix wskazuje, iż Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną na każdej wskazanej w § 1 ust 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Stronie Internetowej odbywać się będzie na warunkach i zasadach ustalonych w niniejszym Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (Dalej: Ogólnym Regulaminie), a dokument Ogólny Regulamin określa w szczególności zakres i rodzaj ogólnie Świadczonych Usług Drogą Elektroniczną, przy czym dla niektórych Stron Internetowych lub Usług Profix może przyjąć odrębne uregulowania tj. Szczegółowy Regulamin. Profix zapewni Użytkownikowi informację i dostęp do ww. Szczegółowego Regulaminu, a także możliwość jego utrwalenia, w tym pobrania, jeszcze przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub Usługi. Lista Szczegółowych Regulaminów stanowi załącznik numer 8 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 2. Przyjmuje się, że Każdy kto dokonał rozpoczęcia korzystania ze Strony Internetowej wskazanej w § 1 ust 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu lub Usługi zapoznał się z treścią i zaakceptował postanowienia niniejszego Ogólnego Regulaminu lub Szczegółowego Regulaminu, przy czym nie jest wymagane potwierdzanie tego faktu w drodze zawierania odrębnej indywidualnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w formie pisemnej, chyba, że postanowienia Szczegółowego Regulaminu stanowią inaczej. Użytkownik Strony Internetowej lub Usługi ma jednak prawo zwróci się do Usługodawcy celem przesłania mu pełnej treści zapisów na podstawie, których korzysta z Strony Internetowej lub Usługi, w tym udzielenia wyjaśnień co do interpretacji postanowień Ogólnego Regulaminu jego załączników lub Szczegółowego Regulaminu i jego załączników, w tym wyjaśnienia relacji pomiędzy ww. uregulowaniami. Zarazem każda osoba, która chce rozpocząć korzystanie ze Strony Internetowej i uważa, że świadczenie Usług powinno odbywać się na innych warunkach niż opisanych w niniejszym Ogólnym Regulaminie i w treści jego załączników lub w Szczegółowym Regulaminie i w treści jego załączników powinna skontaktować się z Profix i ustalić czy jest to możliwe, a jeśli nie jest (a nie wyraża zgody na aktualnie obowiązującą treść), to nie powinna korzystać ze Strony Internetowej lub Usługi. Do realizacji ww. uprawnień przewidzianych w zdaniach poprzedzających zastosowanie mają postanowienia § 6 Ogólnego Regulaminu, w tym w szczególności w zakresie sposobów zwracania się do Profix o udzielenie wyjaśnień.

 3. Niniejszy Ogólny Regulamin stanowi w szczególności:
  a) O momencie rozpoczęcia i zakończenia świadczenia Usług,
  b) Ogólnych warunkach świadczenia Usług,
  c) Szczegółowych warunkach świadczenia Usług, w tym Wymaganiach technicznych, a także o:
   - prawach i obowiązkach prowadzącego Stroną Internetową,
   - oraz prawach i obowiązkach Użytkownika,
  przy czym w treści Ogólnego Regulaminu określono również tryb postępowania reklamacyjnego, postanowienia końcowe, postanowienia dotyczące trybu i sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów.

 4. Pojęcia użyte w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a nie zdefiniowane w słowniku definicji określonym w § 1 ust. 5 niniejszego Ogólnego Regulaminu należy w pierwszej kolejności rozumieć tak jak przyjęto to w przepisach obowiązującego prawa, a w braku stosownych przepisów należy odwołać się do znaczenia zwyczajowego. Szczegółowe Regulaminy mogą określać własne słowniki definicji, w tym przyjmować znaczenie pojęć w inny sposób niż przyjęto to w Ogólnym Regulaminie.

 5. Przyjmuje się że na użytek niniejszego Ogólnego Regulaminu:
  i. Profix oznacza wszystkie podmioty wskazane w treści załącznika numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu,
  ii. Usługodawca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną, przy czym na potrzeby niniejszego Ogólnego Regulaminu usługodawcą jest Profix - tj. podmiot zgodnie z treścią § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu.
  iii. Usługobiorca lub Użytkownik oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi, w tym usługi świadczonej drogą elektroniczną, przy czym Usługobiorcą lub Użytkownikiem może by Konsument lub Podmiot inny niż Konsument, chyba, że postanowienia Szczegółowego Regulaminu wprowadzają ograniczenia dla skorzystania z Usługi dla Konsumenta lub Podmiotu innego niż Konsument,
  iv. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  v. Podmiot inny niż Konsument oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną, w tym nie posiadającą osobowości prawnej nie będącą Konsumentem.
  vi. Szczegółowy Regulamin oznacza regulamin, zawierający odrębne i dedykowane uregulowania dot. danej Strony Internetowej lub danej Usługi lub innych kwestii, przy czym w zakresie niektórych obowiązujących Użytkownika zapisów, Szczegółowy Regulamin może powtarzać zapisy Ogólnego Regulaminu lub jego załączników lub do nich odsyłać; lista wszystkich Szczegółowych Regulaminów stosowanych przez Profix stanowi załącznik numer 8 do niniejszego Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z8.html.
  vii. Strona Internetowa oznacza prowadzone lub dostarczane przez Profix strony internetowe, serwisy internetowe, usługi świadczone na tych stronach internetowych lub serwisach internetowych lub za ich pośrednictwem lub w związku z ich działaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu.
  viii. Administrator oznacza: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną, przy czym Administratorem Strony Internetowej jest Profix, a szczegółowe informacje wskazane zostały w Załączniku numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu, dostępnego pod adresem internetowym http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.
  ix. Administrator Danych Osobowych oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności (dostępnego pod adresem http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html), przy czym Administratorem Danych Osobowych jest Profix, a szczegółowe informacje wskazane zostały w załączniku numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu dostępnego pod adresem internetowym http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.
  x. Dane Osobowe oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności (dostępnego pod adresem http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html),
  xi. Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 5 załącznika numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności (dostępnego pod adresem http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html),
  xii. Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną oznacza wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, przy czym lista wszystkich Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną świadczonych przez Profix określona została w § 1 ust. 6 Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/orsup.html.
  xiii. Usługa oznacza Usługę Świadczoną Drogą Elektroniczną lub inną Usługę świadczoną przez Profix, przy czym lista wszystkich Usług świadczonych przez Profix określona została w § 1 ust. 6 Ogólnego Regulaminu i w załączniku 7 do niniejszego Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z7.html.
  xiv. Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oznacza niniejszy Ogólny Regulamin, zwany Ogólnym Regulaminem
  xv. Newsletter oznacza Usługę Świadczoną Drogą Elektroniczną dokładnie opisaną w treści załącznika numer 3 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Szczególnego Regulaminu Usługi Newslettera, dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z3.html.
  xvi. Cookies oznacza pliki, których cechy, funkcjonalność i zastosowanie zostały opisane w treści załącznika numer 1 i 2 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności (dostępnego pod adresem http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html) oraz Polityce Cookies (dostępnego pod adresem http://regulaminy.profix.com.pl/z2.html),
  xvii. Systemy teleinformatyczne oznaczają zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.2),
  xviii. Reklamujący oznacza osobę, która wniosła reklamacje, choćby nie była ona Użytkownikiem lub Usługobiorcą.

 6. Szczegółowa lista podmiotów w ramach Profix wraz z listą Strony Internetowej prowadzonej przez poszczególne podmioty lub Usług świadczonych na tych Stronach Internetowych stanowi załącznik numer 4 do niniejszego Ogólnego Regulaminu i jest dostępna pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html.

 7. Niniejszy Ogólny Regulamin wraz z wszystkim załącznikami jest udostępniony do bezpłatnego pobrania lub utrwalenia. Zabrania się utrwalania, przechowywania, powielania, lub wykorzystywania w inny sposób niniejszego Regulaminu i dla innych celów aniżeli w związku z zamiarem skorzystania lub skorzystaniem ze Strony Internetowej prowadzonej przez Profix, ewentualnie dla ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń. Opisane powyżej ograniczenie nie obowiązuje, jeśli udzielona została pisemna zgoda przez jakikolwiek podmiot z Profix.

 8. Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną na Stronie Internetowej prowadzonej przez Profix, podlega uregulowaniom określonym w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a gdyby dla konkretnej Usługi świadczonej przez Profix przewidziano inne odrębne uregulowania szczególne tj. Szczegółowy Regulamin to uregulowania te mają o tyle pierwszeństwo przed niniejszym Ogólnym Regulaminem w zakresie w jakim ich treść jest sprzeczna z postanowieniami określonymi w niniejszym Ogólnym Regulaminie. W przypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Ogólnego Regulaminu, lub jego załączników, lub innych Szczegółowych Regulaminów lub ich załączników byłyby dla Użytkownika niejasne Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia zapytania do Usługodawcy tj. Profix zgodnie z treścią § 1 ust. 2 w zw. z § 6 Ogólnego Regulaminu lub § 6 Ogólnego Regulaminu.

 9. Niniejszy Ogólny Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, aż do odwołania i zastępuje wszelkie poprzednio obowiązujące Regulaminy, Noty Prawne, Polityki itp.

 10. Niniejszy Ogólny Regulamin przyjęty został w celu ujednolicenia standardów obowiązujących na każdej Stronie Internetowej wskazanej w § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu oraz standardów Usług świadczonych na lub za pośrednictwem ww. Stron Internetowych.§2. Rozpoczęcie i zakończenie świadczenia Usług, rejestracja, sklepy internetowe

 1. Zawarcie umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektronicznych następuje z chwilą otwarcia i skorzystania ze Strony Internetowej, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszego Ogólnego Regulaminu, a co nastąpiło wskutek wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL danej Strony Internetowej lub skorzystania z przekierowania do tej Strony Internetowej, oraz zapoznania się z treścią niniejszego Ogólnego Regulaminu oraz jego załączników i rozpoczęcia korzystania z zawartości Strony Internetowej - z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 2 Ogólnego Regulaminu. Powyższe uwagi należy odnieść do stron internetowych wymagających rejestracji, w tym każdego sklepu internetowego Profix.
  Użytkownik ma prawo do wypełnienia formularza oraz podania Profix swoich danych w celach marketingowych, akcji promocyjnych, programów lojalnościowych. Podanie tych danych nie oznacza rejestracji Użytkownika. Przeglądanie oraz zamawianie towarów i usług Profix na stronie sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Użytkownik ma jednak prawo do zarejestrowania konta na stronie sklepu Profix, aby móc skorzystać z pełnej funkcjonalności sklepu, w tym: dodawać komentarze, itp. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny oraz zaznacza niezbędne oświadczenia: (tj. zapoznania się z niniejszym Ogólnym Regulaminem lub Szczególnym Regulaminem, zapoznanie się z Polityką Prywatności, zapoznanie się z Polityką cookies), a także może zaznaczyć dodatkowe zgody (tj. telekomunikacyjne, elektroniczne, na przetwarzanie danych osobowych). Szczegółowe Regulaminy sklepów internetowych zawierają postanowienia dotyczące umów zawieranych za pośrednictwem tych sklepów, warunków reklamacji, gwarancji.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia w każdej chwili korzystanie ze Strony Internetowej, prowadzonej przez Profix i tym samym zakończenia trwania umowy o świadczenie usług elektronicznych.Zakończenie korzystania z Usług, które nie wymagają logowania, następuje z chwilą m.in. każdorazowego opuszczenia Strony Internetowej, a w przypadku korzystania z newsletteru lub z Usług podobnych lub innych Usług, z chwilą cofnięcia zgody na dalsze świadczenie tej Usługi np. wysyłanie tego newslettera, a w przypadku użytkowania Strony Internetowej lub Usługi, do której wymagane jest logowanie lub inna autoryzacja (w tym sklepu internetowego), z chwilą usunięcia konta Użytkownika. W przypadku świadczenia Usług przez Profix w zakresie newsletteru lub innych Usług, tworzenia kont Użytkowników, szczegółowe zasady korzystania z Usług, Stron Internetowych w tym zakresie mogą zostać opisane w odrębnych Szczegółowych Regulaminach, w tym w szczególności w zakresie określenia momentu rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Usługi. Profix zapewni Użytkownikowi informację i dostęp do ww. Szczegółowych Regulaminów, a także możliwość ich utrwalenia, w tym pobrania, jeszcze przed skorzystaniem ze Strony Internetowej. Lista takich szczegółowych regulaminów stanowi załącznik numer 7 do Ogólnego Regulaminu i znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z7.html. Usunięcie konta Użytkownika w Sklepie internetowym nie stanowi podstawy do braku zapłaty za zamówione w sklepie internetowym usługi lub produkty.

 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem zawarty jest w załączniku 6 do niniejszego Ogólnego Regulaminu. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia. Profix informuje Użytkownika będącego Konsumentem, iż w przypadku pewnych rodzajów usług Konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm). Dotyczy to w szczególności dwóch rodzajów sytuacji. Po pierwsze, umów o świadczeniu usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Przypadek ten spełniony jest w odniesieniu do skorzystania w szczególności ze Strony Internetowej Usługodawcy lub innej Usługi świadczonej przez Profix bez potrzeby rejestracji lub zakładania kont. Przy czym Profix każdorazowo poinformuje Użytkownika Konsumenta o braku prawa odstąpienia od umow, w tym w szczególności poprzez odesłanie do treści Ogólnego Regulaminu. Drugi przypadek dotyczy umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Szczegółowe Regulaminy, w tym dot. sklepu internetowego mogą zawierać odrębne regulacje i wzory oświadczeń od odstąpieniu dla Konsumentów.§3. Ogólne Warunki korzystania z serwisu

 1. Profix zapewnia, że korzystanie ze Strony Internetowej jest bezpłatne dla jakiegokolwiek Użytkownika, chyba że co innego wynika z treści odrębnego Szczegółowego Regulaminu, przy czym każdorazowo przed skorzystaniem z usług, w tym w szczególności płatnych, Użytkownik będzie uprzednio poinformowany o:
  a) jednostkowym i łącznym koszcie, cenie czy wynagrodzeniu wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe, oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Usługodawca poinformuje o łącznej cenie lub wynagrodzeniu obejmującym wszystkie płatności za okres rozliczeniowych, a także wszystkich kosztów, które Użytkownik jest zobowiązany ponieść,
  b) danych identyfikacyjnych Usługodawcy,
  c) głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia, sposobie i terminie spełnienia świadczenia,
  d) sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem,
  e) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za jakość świadczenia, sposobie wnoszenia i rozpatrywania reklamacji,
  f) treści usług posprzedażnych i gwarancji,
  g) czasie trwania umowy lub - gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy,
  i) funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,
  j) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowanie.

  Udzielenie ww. informacji może nastąpić również poprzez przedstawienie zapisów regulaminu lub odesłanie do treści regulaminu. Postanowienia określone w ww. zdaniu nie mają zastosowania do Użytkowników niebędących konsumentami przy czym Użytkownicy nie będący Konsumentami przed skorzystaniem z Usług płatnych otrzymają informację o jednostkowym i łącznym koszcie, cenie, wynagrodzeniu, w tym z wskazaniem kwoty podatku, głównym przedmiocie umowy, danych identyfikujących Usługodawcę, formie kontaktu z Użytkownikiem, postępowaniu reklamacyjnym, czasie trwania umowy i sposobie jej rozwiązania.

  Lista płatnych usług świadczonych na Stronie Internetowej prowadzonej przez Profix jest dostępna pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z7.htmli stanowi załącznik numner 7 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 2. Profix informuje, iż Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej lub Usługi dobrowolnie, a jeśli nie akceptuje jej treści winien zakończyć korzystanie.

 3. Użytkownik nie może użytkować Strony Internetowej w inny sposób niż wynika to z postanowień niniejszego Ogólnego Regulaminu, przepisów prawa oraz przyjętych zwyczajów, w szczególności zabronione jest użytkowanie Strony Internetowej w taki sposób, który prowadziłby do naruszenia prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich i pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

 4. Profix zapewnia iż celem uzyskania dostępu do każdej Strony Internetowej Użytkownik nie będzie musiał dokonywać żadnych formalności lub dokonywać rejestracji. Przy czym Profix zastrzega, iż w przypadku potrzeby korzystania z wybranej Strony Internetowej niezbędna może okazać się niezbędna rejestracja lub zapis. W takim wypadku Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności rejestracji. Lista obejmująca Stronę Internetową wymagającą rejestracji znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z7.htmli stanowi załącznik 7 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.

 5. W przypadku gdyby rejestracja na Stronie Internetowej była wymagana Profix udostępni Użytkownikowi, w tym do utrwalenia, jeszcze przed rejestracją Szczegółowy Regulamin, odnoszący się do danej Strony Internetowej wymagającej rejestracji od Użytkownika. Lista Szczegółowych Regulaminów znajduje się pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z8.html i stanowi załącznik 8 do niniejszego Ogólnego Regulaminu.§4. Szczegółowe warunki korzystania z serwisu

 1. Profix zapewnia, że dołożyła i dokłada najwyższych starań by korzystanie z prowadzonej przez nią Strony Internetowej nie wiązało się z ryzykiem dla Użytkownika, który jednak powinien zachować świadomość możliwości aktualizacji ryzyka i korzystać ze Strony Internetowej w sposób ostrożny i rozważny.

 2. Profix podkreśla, iż aby skorzystać ze Strony Internetowej i by możliwa była współpraca pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownik musi spełniać minimalne wymagania techniczne dotyczące stosowanego sprzętu, oprogramowania, jak i jakości dostępu do sieci Internet tj.:
  a) Oprogramowanie winno spełniać wymagania:
    - system operacyjny: odpowiadający co najmniej parametrom Microsoft Windows 7,
    - przeglądarka internetowa: odpowiadająca co najmniej parametrom przeglądarki Google Chrome w wersji, co najmniej 4.0, z włączoną obsługą javascript,
    - zainstalowany program flashplayer,
  b) Transfer danych winien spełniać wymagania::
    - 2048 kbps,
  c) Urządzenie Końcowe o parametrach:
    - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

 3. Profix oświadcza, że na każdej Stronie Internetowej Profix może korzystać z plików cookies lub innych tożsamych systemów o podobnym działaniu. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie określone zostały w załączniku numer 1 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Ogólna Polityka Prywatności, dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html) oraz w załączniku numer 2 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Ogólna Polityka Cookies (dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z2.html )

 4. Szczegółowe Regulaminy Stron Internetowych lub Usług mogą przewidywać inne wymagania.

 5. Profix nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, w tym ze względu na jakość Usługi, w przypadku gdy Usługa jest użytkowana mimo braku spełnienia przez Usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych.§5. Prawa i Obowiązki Użytkownika i Profix

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, postanowieniami niniejszego Ogólnego Regulaminu oraz załącznikami do niniejszego Ogólnego Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa, przyjętymi zwyczajami.

 2. Użytkownik korzystając ze Strony Internetowej ma świadomość, iż:
  a) nie powinien dostarczać żadnych treści o cechach, które mogłyby stanowić, czy być uznane, za niezgodne i naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  b) o ile na Stronie Internetowej istnieje możliwość zamieszczenia danych nie powinien On podawać danych niezgodnych z prawdą, w tym w szczególności nieprawdziwych Danych Osobowych,
  c) nie powinien w jakikolwiek sposób podejmować działań lub czynności, które doprowadziłyby lub mogły doprowadzić do ingerowania w działanie Strony Internetowej, w tym w szczególności Użytkownikowi nie wolno wprowadzać, zamieszczać jakichkolwiek programów lub aplikacji lub plików, a także ich rozszerzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie oprogramowania Strony Internetowej lub urządzeń służących do jej działania, lub urządzeń lub oprogramowania innych Użytkowników w tym w szczególności: wirusów, trojanów, robaków, backdoorów i innego złośliwego oprogromowania;
  d) nie wolno mu dokonywać działań o charakterze programistycznym, hakerskim, w tym w celu dokonania jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony Internetowej,
  e) nie wolno mu omijać zabezpieczeń Strony Internetowej poprzez wykorzystywanie tzw. luk bezpieczeństwa, przy czym zachowuje on prawo do poinformowania Administratora o podejrzeniu istnienia takiej luki.
  f) wykorzystywać treści zamieszczonych na Stronie Internetowej w inny sposób niż dla użytku osobistego, chyba że zostało zawarte odrębne porozumienie z Profix i co innego wynika, z treści tego odrębnego porozumienia.

 3. Profix przysługują wszelkie prawa do zamieszczonych na Stronie Internetowej jakichkolwiek treści i zastrzega, że nie powinna być bez jej zgody rozpowszechniana, powielana, duplikowana w jakiekolwiek sposób treść udostępniona na Stronie Internetowej w tym w szczególności także jej fragment, co dotyczy m.in. sposobu formatowania strony, logo, treści, szablonów, prezentacji, grafik, danych audio, wideo.

 4. Profix informuje, że w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną przetwarza dane osobowe Użytkowników w tym m.in. numer IP, informacje powiązane z cookies i decydują o celach i sposobach przetwarzania jest Administratorem Danych Osobowych. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały określone w treści załącznika numer 1 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Ogólna Polityka Prywatności (dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html), oraz załącznika numer 2 do niniejszego Ogólnego Regulaminu tj. Polityka Cookies (dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z2.html). Dane Administratora Danych Osobowych w odniesieniu do danej Strony Internetowej lub Usługi znajdują się także w załączniku 4 do Ogólnego Regulaminu (dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html). Treść klauzuli informacyjnej lub zgody znajduje się w załączniku numer 5 do Ogólnego Regulaminu (dostępnego pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z5.html).§6. Udzielanie Informacji i postępowanie reklamacyjne

 1. Profix udziela informacji dotyczących działania Strony Internetowej pod adresem e-mail :profix@profixtools.com.pl, a także telefonicznie pod numerem: 22 785 96 01, listownie oraz osobiście w siedzibie jakiegokolwiek podmiotu z Profix.

 2. Profix przyjmuje poniższą ogólną procedurę reklamacyjną, przy czym w przypadku niektórych usług przewidziane być mogą szczególne regulacje.
  Sklepy internetowe przewidują własne regulacje dotyczące reklamacji towarów i usług.

 3. Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia skargi na świadczenie usług przez Profix, w tym na działanie Strony Internetowej, zarówno w zakresie aspektów technicznych, jak i jakości i dostępności Strony Internetowej, warunków jej świadczenia, poprzez złożenie reklamacji osobiście lub pisemnie lub telefonicznie (koszt jak za zwykłe połączenie do sieci komórkowej) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Profix (Dane kontaktowe Profix).

 4. Adres e-mail to: profixtools@profix, telefon: 22 785 96 01 .

 5. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:
  a) Wskazać czego dotyczy,
  b) Wskazać datę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji, przy czym również opcjonalnie godzinę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
  c) Wskazać zwięzły opis okoliczności zdarzenia,
  d) Wskazać: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby Użytkownika, a także adres osoby składającej (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,
  e) jeśli osobą wnoszącą reklamację nie jest Uzytkownika, wskazać także: imię, nazwisko, lub inne oznaczenie osoby osoby składającej reklamację, a także adres osoby składającej (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji), adres e-mail (chyba, że nie jest ona niezbędny do rozpoznania reklamacji bowiem odpowiedź będzie przesyłaną korespondencją pisemną), opcjonalnie także numer telefonu,

 6. Po złożeniu reklamacji Reklamujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia reklamacji. W przypadku jeśli Reklamujący nie wskazał adresu e-mail może otrzymać potwierdzenie złożenia reklamacji w formie wiadomości sms lub pisemnie.

 7. Reklamacje są rozpoznawane niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji. Reklamujący otrzymuję informację wyniku rozpoznania Reklamacji w ww. terminie.

 8. W przypadku gdyby zgłoszenie nie zawierało wszystkich danych wymienionych w § 6 ust. 4 Ogólnego Regulaminu, a które byłyby niezbędne do rozpoznania reklamacji lub wyjaśnienia sprawy, reklamujący wzywany jest (telefonicznie, pisemnie, lub za pośrednictwem poczty e-mail) do uzupełnienia go w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Nieuzupełnienie braków lub uzupełnienie niezgodnie z wezwaniem będzie skutkować negatywnym załatwienie reklamacji, o czym Użytkownik jest pouczany wraz z wezwaniem.

 9. Po rozpoznaniu reklamacji Usługodawca, w terminie wskazanym w treści § 6 ust. 6 Ogólnego Regulaminu, informuje użytkownika o negatywnym lub pozytywnym wyniku rozpoznania reklamacji, w tym precyzuje czy uznaje reklamację w całości czy w części, a jeśli tak to wskazuje w jakiej części. Reklamacja rozpoznana negatywnie jest uzasadniana. Uzasadnienie zawiera: streszczenie reklamacji i innych pism Reklamującego złożonych w toku postępowania reklamacyjnego, ustalony stan faktyczny, w tym wskazanie dowodów, na których podstawie ustalono stan faktyczny, argumentacja prawna z powołaniem przepisów prawa, postanowień i zapisów umownych, regulaminów, pouczenie o możliwości polubownego załatwienia sporów i o instytucjach o gdzie można polubownie załatwić spór, w tym dot. platformy ODR, oświadczenie w przedmiocie zgody na polubowne załatwienie sporu.§7. Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Profix informuje Użytkowników będących Konsumentami o istnieniu platformy ODR. Jest to narzędzie stworzone przez ustawodawcę UE celem polubownego i pozasądowego załatwienia sporów pomiędzy Konsumentami, a podmiotami innymi niż Konsumenci przez niezależną osobą tj. mediatora. Platforma dostępna jest we wszystkich językach Unii Europejskiej. Adres internetowy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 2. Profix informuje Użytkowników będących Konsumentami, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKIK) prowadzi rejestr podmiotów zajmujących się polubownym rozstrzyganiem sporów.
  Link do strony internetowej UOKIK zawierającej informacje o ww. podmiotach, a także ogólne informacje o polubownym rozwiązywaniu sporów z Konsumentami oraz o stworzonym przez UOKIK punkcie kontaktowym w celu udzielania pomocy Konsumentom, w tym w zakresie polubownego rozstrzygania sporów znajduje się pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_obowiazki_informacyjne.php#faq2923

 3. Profix wskazuje właściwy dla niej podmiot zajmujący się polubownym rozwiązywaniem sporów: Stały Sąd Polubowny przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, adres internetowy: http://spsk.wiih.org.pl/index.php?id=116§8. Postanowienia końcowe

 1. Profix w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie dokonywała zmian w niniejszym Ogólnym Regulaminie, a wszelkie zmiany będą opisane, oraz każdorazowo będzie przyjmowano tekst jednolity niniejszego Ogólnego Regulaminu. Zmiany Ogólnego Regulaminu będą wchodzi w życie z upływem 60 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zmiany. Użytkownik będzie informowany o zmianach w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich przyjęcia, przy czym informacja będzie przekazywana pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik, który po zapoznaniu się ze zmianami zadecydował o dalszym korzystaniu ze Strony Internetowej, po wejściu w życie tych zmian przyjmuje do wiadomości, iż działanie takie będzie odczytywane jako akceptacja zmian. Użytkownik, który ma zastrzeżenia do wprowadzonych zmian lub chciałby zapytać o skutki jakie zmiany wywołają, w tym w odniesieniu do jego sytuacji może skontaktować się z Usługodawcą celem uzyskania wyjaśnień lub złożenia reklamacji. Sposób kontaktu z Usługodawcą i składania reklamacji opisany został w § 6 Ogólnego Regulaminu. W każdym wypadku jeżeli zmiany kształtowałyby prawa Użytkownika w sposób mniej korzystny Użytkownik ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z korzystania ze Stron Internetowej. W takim wypadku korzystając z form kontaktu przewidzianych w § 6 Ogólnego Regulaminu Użytkownik powinien poinformować o tym Usługodawcę nie dłużej niż do ostatniego dnia upływu terminu, po którym zmiany wejdą w życie. Przekazanie informacji może nastąpić w sposób wskazany w § 6 Ogólnego Regulaminu. Użytkownik nie będzie jednak powiadamiany o takich zamianach niniejszego Regulaminu lub jego załączników, które go nie dotyczą tj. nie dotyczą Usług, z których korzysta lub zamówił, w tym m.in. polegających na dodaniu nowych Usług, zmiany w dotychczasowych Usługach. Szczegółowe Regulaminy w tym dot. sklepu internetowego mogą zawierać odmienne uregulowania niż przyjęte w niniejszym ustępie.

 2. Profix zastrzega, ponosi odpowiedzialność za szkody związane ze świadczeniem Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w granicach normalnego związku przyczynowego. Przy czym w odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami Profix wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody spowodowane brakiem dostępności Strony Internetowej, Usługi, lub niską jakością świadczonych usług, za wyjątkiem sytuacji gdy szkoda powstała z winy umyślnej podmiotu z Profix, przy czym w tym wypadku odpowiedzialność zostaje ograniczona do wykazanej przez Użytkownika nie będącego Konsumentem straty (przedpłacone wynagrodzenie za wykonaną usługę). Profix wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za nie wynikające z woli lub przyczyny leżącej po stronie Usługodawcy sytuacje związane z stanem sieci Internet, stanem urządzeń stosowanych przez dostawców dostępu do sieci Internet, stanem urządzeń stosowanych przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty transferu danych ponoszone przez usługobiorcę. Usługobiorca powinien przed skorzystaniem z Usług dokonać sprawdzenia u swojego dostawcy dostępu do sieci internet zasady korzystania z dostępu, w tym czy ponoszona opłata za dostęp do internetu jest opłatą ostateczną czy zależy od wielkości transferu danych, jaki transfer przysługuje usługobiorcy, jakie są pakiety transferowe itp.

 3. Profix zastrzega, że w zakresie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, które nie zostały określone w niniejszym regulaminie, będą stosowane przepisy prawa polskiego, chyba że w stosunku do Konsumentów na mocy przepisów obowiązującego prawa, nie podlegających umownej modyfikacji przed zawarciem umowy, znajdują zastosowanie przepisy prawa obcego.

 4. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami Usługodawca zastrzega jurysdykcję Sądów Polskich, w tym Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Usługodawcy lub jednego z Sądów Powszechnych w Warszawie

 5. Załącznikami do niniejszego Ogólnego Regulaminu są:
  • Załącznik numer 1 Ogólna Polityka Prywatności, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 2 Ogólna Polityka Cookies, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 3 Szczegółowy Regulamin Świadczenia Usługi Newslettera, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 4 Lista podmiotów w ramach Profix oraz prowadzonych przez Stron Internetowych, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 5 Ogólna klauzula informacyjna, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 6 Wzór oświadczenia o odstąpieniu, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 7 Lista Usług Płatnych Profix lub wymagających rejestracji, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 8 Lista Regulaminów Szczegółowych, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 9 Szczegółowy Regulamin tj. Sklepu internetowego: narzedzianonstop.pl, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 10 Szczegółowy Regulamin reklamacji tj. Sklepu internetowego: narzedzianonstop.pl,
   dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 11 Szczegółowy Regulamin gwarancji tj. Sklepu internetowego: narzedzianonstop.pl,
   dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 12 Szczegółowy Regulamin tj. Sklepu internetowego: https://sklep.lahtipro.pl, dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 13 Szczegółowy Regulamin reklamacji tj. Sklepu internetowego: https://sklep.lahtipro.pl,
   dostępny pod tym LINKIEM .
  • Załącznik numer 14 Szczegółowy Regulamin gwarancji tj. Sklepu internetowego: https://sklep.lahtipro.pl,
   dostępny pod tym LINKIEM .


e-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2019